Gelijke onderwijskansen in onze school

Onze school is een Don Bosco-school. Dat betekent dat wij een sterk pedagogisch project hebben waarin permanente aandacht voor gelijke onderwijskansen duidelijk aanwezig is. In ons pedagogisch project kiezen we – in het spoor van Don Bosco – doelbewust voor jongeren in het algemeen en voor arme en verwaarloosde jongeren in het bijzonder.

In Don Bosco’s tijd misten bepaalde jongeren in de streek rond Turijn opleiding en opvoeding. Het gebrek hieraan was volgens Don Bosco een fundamentele oorzaak van de negatieve spiraal waarin vele jongeren terecht kwamen, met heel wat maatschappelijke ellende tot gevolg.

Zoals Don Bosco willen we jongeren weerbaar maken tegen de negatieve krachten die hen bedreigen. Onze eerste zorg is dan ook dat niemand uit de boot valt. De eigenheid van jongeren staat centraal in onze pedagogische aanpak. Via onze GOK- werking behouden we de focus op hun specifieke noden.  

Over gok

GOK betekent gelijke onderwijskansen voor iedereen. In het  kader hiervan kent de overheid middelen toe aan scholen die voldoen aan vooropgestelde criteria conform het decreet Gelijke Onderwijskansen. Dit decreet wil een geïntegreerd Vlaams onderwijsbeleid ondersteunen dat alle jongeren optimale kansen biedt om te leren en zich te ontwikkelen. Het gelijke onderwijskansenbeleid wil tegelijk uitsluiting, sociale scheiding, uitsluiting en discriminatie tegengaan en heeft daarom specifieke aandacht voor jongeren uit kansarme milieus.

Aan de hand van een beginsituatieanalyse (BSA) wordt bepaald rond welke twee thema’s er gewerkt zal worden de komende drie schooljaren. Hieronder vindt u alle thema's terug waaruit de school zijn keuze kan maken.

De criteria of gelijke kansenindicatorenzijn de volgende:

 • Het gezin ontvangt één of meer studietoelagen.
 • De ouders behoren tot de trekkende bevolking.
 • De moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs.
 • De leerling leeft tijdelijk of permanent buiten het eigen gezin.
 • De taal die de leerling in het gezin spreekt, is niet het Nederlands.
eerste graad
tweede en derde graad
Intercultureel onderwijs en diversiteit Intercultureel onderwijs en diversiteit
Socio-emotionele ontwikkeling  
Leerling- en ouderparticipatie Leerling- en ouderparticipatie
Oriëntering en doorstroming Oriëntering en doorstroming
Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstand Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen
Taalvaardigheid Taalvaardigheid

Vanuit de zes GOK- thema’s weerhield ons leerkrachtenteam de thema’s in het groen voor de cyclus 2014 – 2017:

De extra middelen die vrijkomen laten ons toe gerichte, graadspecifieke of graadoverschrijdende acties te ontwikkelen rond deze thema’s.

leerlingbegeleiding

In onze school wordt het GOK-team mee ondersteund door leerlingbegeleiders. Ze worden gezien als de ideale persoon om GOK mee kleur te geven in onze school en fungeren vooral als tussenpersonen tussen leerling en leerkracht, leerkracht en ouder, leerkracht-leerling-ouder-studieleider (en externen).

Aanmelding van GOK-aangelegenheden gebeurt via klassenraden, leerkrachten, studieleiders, ouders, op vraag van de leerling zelf,… De hulp die een GOK-leerlingbegeleider kan aanbieden, situeert zich op verschillende vlakken. Zo kan een leerlingbegeleider leerlingen en leerkrachten middelen aanreiken om het “leren studeren” aan te leren, om studiemateriaal bij te hebben, om zich positief te gedragen in een les, om een positief klasklimaat te scheppen … om aldus de leeromgeving te optimaliseren voor iedereen (leerling, leerkracht en ook de school plukken hiervan de vruchten).

In de brochure “hulpverlening op school” krijgt u een overzicht van hoe hulpverlening die bij ons op school aangeboden wordt.

1e graad
2e graad TSO
3e graad TSO
BSO

acties

Zowel de eerste als de tweede en derde graad van onze school heeft heel wat acties op poten gezet om gelijke onderwijskansen te bevorderen in onze school. Hieronder vindt u enkele van de acties terug.

1e graad

Thema: Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstand

 • Kluisjes beter organiseren
 • Bijhebben schoolmateriaal
 • Extra-time klas
 • Toetsenblad met sjabloon voor zelfevaluatie en feedback

Thema: Taalvaardigheid

 • Diataal screeningtesten + remediëring (10-voor-taal-klas)
 • Aanzet tot lezen (bibliotheekbezoeken)
 • Woordkunsten bereikbaar maken (de plezante staminee)

2e en 3e graad

Thema: Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen

 • Eerste hulp bij vaardigheden
 • (Start Schooljaar)
 • Studiebegeleiding
 • Toetsenblad met sjabloon voor zelfevaluatie en feedback

Thema: Taalvaardigheid

 • Beeldwoordenboek
 • Diataal: screeningtesten (3de jaar)

contact

links